footer_

Какъв е пътят до посвещението в първата степен на Свободното Зидарство?

Членството в масонската ложа не може да е резултат единствено от вашата собствена инициатива и настояване, а само ако братята масони ви предложат да се присъедините към тях и са решили да ви съпровождат по пътя към нея. Този път не е лек и бърз, защото да бъдеш масон е голяма отговорност и тя трябва да бъде поемана напълно съзнателно и убедено както от търсещия, така и от братството. Ако считате че сте свободен мъж с добро име и ако сте получили покана да се присъедините към редиците на свободните зидари, преди да почукате на вратите на масонския храм, се запознайте с основните закони на движението. Те ще Ви помогнат да разберете неговите цели и задачи, структура и степени, отговорностите, които то налага над членовете си.

Приемът на нови братя в ложите отчита стриктно изискванията на нашия ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ. Членовете в Закона, които го определят, са следните:

Чл.119

1. В Членуващите Ложи могат да бъдат приемани само Търсещи, които живеят или работят в техния Ориент. Изключения се допускат единствено с разрешение на Съвета на Великите Сановници въз основа на мотивирано писмено предложение от Майстора на стол на съответната Ложа.

2. Не може да бъде Търсещ този, срещу когото има незавършени наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер или е бил осъждан за такова престъпление.

Чл.120

1. Предложение за приемане на Търсещ може да прави всеки Брат Майстор, членуващ в съответната Ложа, който е задължен да гарантира за него. Такова предложение могат да правят и Братята Чираци и Калфи чрез Брат Майстор. В този случай гарант става съответния Брат Майстор.

2. Гарантът следва да запознае Търсещия с основните начала, принципи и цели на Свободното Зидарство, както и с неговите задължения след приемането му.

3. Търсещият подава писмено заявление, съпроводено с автобиография и две снимки.

4. Гарантът предава заявлението на Търсещия заедно със своя писмена гаранция на Секретаря на Ложата, който ги докладва по време на Ритуал в Първа Степен.

Чл.121

1. Личните данни за Търсещия и гаранцията се съхраняват при Секретаря и са на разположение на Братята Зидари от Ложата, съгласно реда предвиден в нейния Устав. Секретарят е длъжен да съобщи на гаранта изказаните съмнения, за да може последния да ги опровергае или да оттегли предложението си.

2. В срок не по-малък от 14 дни и не по-голям от три месеца от съобщаването по чл.117, ал.4, Майсторът на стол на Ложата насрочва дата за обсъждане и гласуване на кандидатурата.

Чл.122

1. Обсъждането и гласуването се провеждат по време на ритуална работа в Първа Степен.

2. Преди започване на обсъждането се прочитат заявлението и гаранцията. Право на участие в обсъждането имат всички Братя Зидари от Ложата. Гарантът следва да присъства лично. Той може писмено да упълномощи друг Брат Майстор да го представлява, като посочи причината за отсъствието си.

3. След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване само от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа.

4. Топкуването става чрез пускане на бели и черни топки. Майсторът на Стол на Ложата установява резултата и го оповестява.

5. При положение, че в урната се намерят само бели топки, топкуването е “светещо”.

6. В случай, че се намерят до три черни топки, тяхното пускане трябва да се обоснове пред Майстора на Стол на Ложата в тридневен срок от гласувалия по този начин. Ако такава обосновка не бъде направена или ако Майстора на стол не приеме обосновката за основателна, топкуването се обявява за “светещо” на следващия Ритуал в Първа Степен. При положение, че Майстора на стол приеме доводите на поне един пуснал черна топка Брат Майстор, приемането на Търсещия се отлага с една година, което се обявява на следващия Ритуал в Първа Степен.

7. В случай, че се намерят повече от три черни топки, но по-малко от една трета от общия брой пуснати топки, приемането на Търсещия се отлага с една година. Ако повторното топкуване след една година завърши със същия резултат, то Търсещият завинаги е отхвърлен от тази Ложа.

8. В случай, че още при първоначалното топкуване се намерят една трета или повече черни топки, то Търсещият е завинаги отхвърлен от Движението.

Чл.123

Приемането на Търсещия става при ритуална работа в Първа Степен. Едва след ритуалното посвещаване, Търсещият става Свободен Зидар, като получава Символична Степен Чирак.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123