footer_

Великата Конституция от 1786 г. – 01

universi terrarum orbis summi architectonis
Gloria ad ingenis.
Конституция и Устав на Великите и Върховни Съвети на Великите Главни Инспектори, Патрони, Началници и Комисари на Ордена на 33° и последна Степен на Старият и Приет Шотландски Ритуал и Правилник за управление на всички Консистории, Съвети, Колежи и други Масонски организации под юрисдикцията на гореспоменатите Съвети.
В името на най-светия и велик Архитект на Вселената.
Oro ab chao. *
С одобрението, в присъствието на и под егидата на Негово Августейшо Величество Крал Фридрих (Шарл) ІІ, Крал на Прусия, Маркграф на Брандербург и т.н., Най-Могъщ Монарх,  Велик Защитник, Велик Командир и т.н. на Ордена и т.н. и т.н.,
се събраха Суверенните Велики Главни Инспектори във Върховния Съвет.
След обсъждане те санкционираха следните декрети, които са и завинаги ще бъдат Конституция, Устав и Правилник за управление на всички Консистории и други Масонски организации под юрисдикцията на гореспоменатите Главни Инспектори.
ЧЛЕН  I
Всички членове на КОНСТИТУЦИЯТА, Устава и Правилника, изложени по-долу в годината 1762 от деветте Комисари на Великите Съвети на Принцовете Масони на Кралската Тайна, които не противоречат на настоящия Правилник, се запазват и ще се спазват; онези, които противоречат, ще бъдат отменени и ще се считат за изрично анулирани.
ЧЛЕН  II
§ I. Тридесет и Третата Степен дава на Масони, които са законно облечени във властта, титлите, длъжността, привилегиите и авторитета на Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена.
§ II. Специфичната цел на тяхната мисия е да поучават и просвещават своите Братя; да въведат между тях Благотворителност, Единство и Братска любов; да поддържат коректност в работата на всяка Степен и да осигурят спазването на това от всички Членове; да осигурят респект и винаги да почитат и защитават Принципите, Доктрините, Институциите, Конституцията, Устава и Правилника на Ордена и особено тези на Висшето Масонство и на последно място, да насочват вниманието си навсякъде към работите, свързани с Мира и Милосърдието.
§ III. Едно събрание на членове от тази Степен има право на СЪВЕТ на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА СТЕПЕН или на Могъщи Велики Главни Инспектори на Ордена: този Съвет се състои, както следва:
1°. В места, подходящи за учредяване на Върховен Съвет на тази Степен, с настоящото най-старшият по ранг Инспектор се упълномощава да издигне друг Брат до същия сан, след като се е убедил, че последният е наистина достоен по своя характер, знания и ранга, с който е удостоен и че той ще положи клетвата си.
2°. Тези двама Братя заедно и по същия начин удостояват със Степента друг Брат.
§ IV.  Тогава ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ще бъде учреден.
Но никои други кандидати няма да бъдат допуснати, освен ако получат единодушен глас, като всеки член дава вота си гласно, започвайки с най-младия, т.е. този, който най-последен се е присъединил.
Един съзнателно подаден отрицателен вот сред членовете, ако причините се смятат за адекватни, ще отхвърлят кандидата. Това правило ще се спазва при всички подобни случаи.
ЧЛЕН III
§ I. При посочените по-горе обстоятелства първите двама Братя, издигнати до тази Степен, имат правото да бъдат първите двама Сановници на Върховният Съвет, тоест: Най-Могъщият Суверенен Велик Командир и Най-Почитаемият Заместник Велик Командир.
§ II. Ако първият от тези Сановници почине, абдикира или отсъствува за постоянно, той ще бъде заменен от втория Сановник, който ще избере свой наследник измежду другите Велики Инспектори.
§ III. Ако вторият Сановник абдикира, почине или отсъствува за постоянно, първият Сановник ще вземе като свой наследник друг Брат със същия ранг.
§ IV. Най-Могъщият Суверен също така ще номинира Почитаемия Държавен Министър на Светата Империя, Почитаемия Велик Церемониалмайстор и Почитаемия Капитан на Стражата: и по същия начин ще определи Братя, които да попълнят вакантните длъжности или тези, които са овакантени.
ЧЛЕН IV
Всеки Масон, притежаващ необходимите качества и способности, който е издигнат до тази Висша Степен, трябва да заплати предварително на Най-Почитаемия Ковчежник на Светата Империя вноска от десет златни фридриха или десет златни луи, стари пари, или еквивалента на тези пари в страната.
Когато един Брат е посветен в Тридесета, Тридесет и Първа или Тридесет и Втора Степен, за всяка Степен от него ще се изисква сума на същата стойност.
Върховният Съвет ще надзирава разполагането с тези фондове и ще ги използува за благото на Ордена.
ЧЛЕН V
§ I. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ще се състои от девет Суверенни Велики Главни Инспектори от Тридесет и Трета Степен, от които най-малко четирима трябва да изповядват доминиращата религия на страната.
§ II. Когато Най-Могъщият Суверенен Велик Командир и Заместник Великият Командир на Ордена присъствуват, трима членове ще бъдат достатъчни за образуването на Върховен Съвет за процедиране по работите на Ордена.
§ III. Във всяка велика Нация, Кралство или Европейска Империя ще има само един ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на тази Степен.
В Щатите и Провинциите, образуващи Северна Америка (Amerique Septentrionale), независимо дали на континента или на неговите острови, ще има два Съвета, разположени възможно най-далеч един от друг.
В Щатите и Провинциите, образуващи Южна Америка (Amerique Meridionalel), независимо дали на континента или на неговите острови, също ще има два Съвета, разположени възможно най-далеч един от друг.
Ще има само по един Върховен Съвет във всяка Империя, Суверенна Държава или Кралство в Азия, Африка, и т.н., и т.н.

 назад                                                                                                                                   следваща страница  

Comments are closed.

1263123