footer_

Великата Конституция от 1786 г. – 02

ЧЛЕН VI
Върховният Съвет не винаги упражнява властта си директно над Степените под Седемнадесета или Рицар на Изтока и Запада. Според обстоятелствата и ситуациите, той може да я делегира даже безсловесно, но неговото право не може да му бъде отказано и от всички Ложи и всички Съвети на Съвършени Масони, каквито и да са техните Степени, с настоящото се изисква да признаят на онези, получили Тридесет и Трета Степен, властта на Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена, да уважават техните прерогативи, да им отдават почестите, които им се полагат, да им се подчиняват и на последно място – да отстъпят уверено пред всички искания, които те предявят в полза на Ордена, по силата на неговите закони, на настоящата Велика Конституция и на властта, делегирана на неговите Инспектори, независимо дали тази власт е обща или специална или дори временна и лична.
ЧЛЕН  VII
ВСЕКИ СЪВЕТ и всеки Масон със Степен над Шестнадесета има право на обжалване пред Върховният Съвет на Суверенните Велики Главни Инспектори, който може да го допусне да се яви пред тях и да го изслуша лично.
Когато това се отнася до ‘въпрос на честта’ между Масони, независимо от техните Степени, въпросът трябва да се представи направо на Върховния Съвет, който ще вземе решение на първа и последна инстанция [т.е. без обжалване].
ЧЛЕН VIII
Великата Консистория от Масони Принцове на Кралската Тайна ще избере своя Председател измежду притежаващите Тридесет и Втора Степен, които я образуват; но при всички случаи действията на Великата Консистория няма да имат сила, докато не бъдат санкционирани първо от Върховния Съвет на Тридесет и Трета Степен, който, след смъртта на Негово Августейшо Величество Краля, Най-Могъщият Монарх и Главен Командир на Ордена, ще наследи Върховната Масонска власт и ще я упражнява в цялата Държава, Кралство или Империя, поставени под неговата юрисдикция.
ЧЛЕН IX
В държави под Юрисдикцията на ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Суверенни Велики Главни Инспектори, регулярно учреден и признат от всички други ВЪРХОВни СЪВЕТИ, никой Суверенен Велик Главен Инспектор или Заместник Главен Инспектор не може да упражнява властта си, освен ако е бил признат от същия ВЪРХОВЕН СЪВЕТ и е получил неговото одобрение.
ЧЛЕН X
Никой Заместник Главен Инспектор, даже ако е бил допуснат и е получил патента си или по силата на настоящата Конституция той е своевременно допуснат, не може да удостоява никого със Степен Рицар Кадош или друга висша Степен, или да издава патенти.
ЧЛЕН XI
Степента Рицар Кадош, както и Тридесет и Първа и Тридесет и Втора Степени, ще се дават само на Масони, които са били преценени като достойни и в присъствието на най-малко трима Суверенни Велики Главни Инспектори.
ЧЛЕН XII
Когато Светият и Велик Архитект на Вселената реши да извика при себе си Негово Августейшо Величество Краля, Най-Могъщият Суверенен Велик Защитник, Командир и Истински Пазител на Ордена и т.н., и т.н., и т.н., всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Суверенни Велики Главни Инспектори, който вече е регулярно учреден и признат или който с течение на времето ще бъде учреден и признат по силата на настоящия Устав, ще бъде, според абсолютното право, законно облечен в цялата Масонска власт, с която понастоящем е облечен Негово Августейшо Величество. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ ще използува тази власт, когато и където е необходимо, в цялата страна, поставена под неговата Юрисдикция; а ако по причини, свързани със законността, е необходимо да се протестира, независимо дали във връзка с Патенти или права, дадени на Заместник Главни Инспектори или по всякакъв друг въпрос, ще бъде изпратен доклад до всички Върховни Съвети в двете полукълба.
ЧЛЕН XIII
§ I. Всеки ВЪРХОВЕН СЪВЕТ на Тридесет и Трета Степен може да делегира един или повече Суверенни Велики Главни Инспектори на Ордена, които принадлежат към него, да основат, учредят и установят СЪВЕТ на същата Степен във всички държави, споменати на настоящия Устав, при условие че те точно ще се подчиняват на това, което е определено в параграф 3 на Член II по-горе, както и  в други части на настоящата Конституция.
§ II. Върховният Съвет може също така да оправомощи своите Заместници да издават патенти на Заместник Главни Инспектори, които трябва най-малко да са получили регулярно всички Степени, притежавани от един Рицар Кадош, като делегира всяка част от тяхната върховна власт според необходимостта да учредят, направляват или надзирават Ложите и Съветите от Четвърта до Двадесет и девета Степен включително в страни, в които няма други законно учредени Ложи или Съвети на Висша Степен.
§ III. Писаният Ритуал на Висшите Степени ще бъде поверен само на двамата старши Сановници във всеки СЪВЕТ или на Брат, на когото е възложено да учреди Съвет на същата Степен в друга държава.
Ден на Календс[1] – първи май от Годината на Светлината 5786 и 1786 от Християнската ера (подписи)
        Щарк
       Х. Вилхелм                                     Д’Естерно
       Вьолнер
Одобрено и издадено в нашата Кралска Резиденция в Берлин в деня на Календс – първи май от Годината на Божията милост 1786 и година 47-ма от нашето владичество.
Подпис                                            Печат                           Фридрих
(Забележка: За подписите, показани с (?) е съобщено, че вече са нечетливи.)

 назад                                                                                                                                   следваща страница  

Comments are closed.

1263123